Badania

Oferujemy szeroki zakres usług badawczych dotyczących analizy chemicznej, ekspertyz, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i produktów oraz kompleksowych prac badawczo-rozwojowych.

Czym się zajmujemy?

Kierunki naszych badań i tematyka realizowanych projektów:
– fotokataliza i fotoelektrochemia
– ogniwa fotoelektrochemiczne do rozkładu wody na wodór i tlen
– fotokatalityczne filtry do usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej w różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych
– elektrochemia
– elektrochemiczne wytwarzanie nadtlenku wodoru
– powłoki samooczyszczające się i powłoki hydrofobowe
– biokataliza i chemia biopaliw
– nanotechnologia
– nowe, multifunkcjonalne nanomateriały
– układy półprzewodnikowe
– fotowoltaika

Wśród świadczonych usług znajdują się m.in.:
– badania spektrofotometryczne UV-VIS proszków i cieczy (analiza roztworów, zawiesin, tworzyw sztucznych, gleby, próbek biologicznych)
– spektroskopowa analiza jakościowa i ilościowa związków, określanie struktury związków organicznych
– analiza FTIR próbek ciekłych i stałych (ATR)
– analiza składu chemicznego cieczy, gazów i próbek stałych
– monitorowanie kinetyki reakcji chemicznych i biologicznych
– wykonanie profilu absorbancji w zakresie 200-1500 nm
– ocena jakości surowców i produktów procesów chemicznych (analiza czystości)
– badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości półprzewodników
– wyznaczanie potencjałów utleniania i redukcji (redox)
– pomiary elektroanalityczne do jakościowego i ilościowego oznaczania: analizy potencjometryczne, metody kulometryczne, analizy elektrolityczne
– pomiary impedancji
– analizy TEM z mapowaniem EDX
– analiza chemiczna gleby i próbek roślinnych

Podczas wykonywania badań współpracujemy z firmą SajTom Light Future. Prowadzone przez nas projekty cechują się dużą wartością naukową dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz współpracy ze znaczącymi ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem w Mediolanie, Uniwersytetem w Pawii, Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie czy Europejskim Ośrodkiem Synchrotronu Atomowego w Grenoble